Obchodní podmínky

(dále jen „obchodní podmínky“)

 

I.

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností Your day květinový ateliér, Kristýna Hrušková, IČ: 72292202,  se sídlem Luční 39, 686 01 Uherské Hradiště (dále jen „prodávající“), jako prodávajícím na straně jedné, a zákazníkem jako kupujícím na straně druhé (dále jen „zákazník“).

Zákazník a prodávající (společně dále jen „smluvní strany“) za níže uvedených podmínek uzavírají dle § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“) smlouvu o koupi zboží s níže vymezenými právy a povinnostmi smluvních stran (dále jen „Smlouva“). Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

Smlouva je uzavírána mezi prodávajícím a zákazníkem elektronicky, prostřednictvím e-shopu na webových stránkách prodávajícího na adrese www.yourday.cz  nebo v kamenné prodejně prodávajícího na adrese Moravní náměstí 1551, 686 01 Uherské Hradiště.

 

II.

Uzavření Smlouvy

Prodávající prezentuje na webových stránkách katalog zboží a služeb – zejména květin, kurzů, dárkových poukazů a dekorací (dále jen „produkty“). Nabídka produktů na webových stránkách není návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 a násl. zákona. Informace o dostupnosti a době dodání produktů zobrazených na webových stránkách jsou nezávazná. Všechna vyobrazení produktů (zejména květin) jsou z povahy věci pouze ilustrační, výsledný produkt se může vzhledově lišit v závislosti na okolnostech, které prodávající nemůže ovlivnit.

Zájemce o koupi produktu vytvoří prostřednictvím webových stránek objednávku konkrétního produktu kliknutím na tlačítko objednat. V případě úspěšného vložení produktu do košíku, s uvedením počtu kusů produktu, upřesněním termínu doručení, uvedením identifikačních a doručovacích údajů, způsobu platby a případně dalších údajů, je vytvořena objednávka produktů (dále jen „objednávka“), která je závazným návrhem na uzavření Smlouvy vůči prodávajícímu s obsahem uvedeným v objednávce. Před závazným odesláním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.

Prodávající není povinen objednávku akceptovat.

K uzavření a účinnosti Smlouvy mezi prodávajícím a zákazníkem dochází okamžikem akceptace objednávky prodávajícím odesláním potvrzujícího emailu na emailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce. Lhůta pro akceptaci objednávky prodávajícím jsou tři pracovní dny. V případě, že zákazník neobdržel potvrzení objednávky ani do tří pracovních dnů od jejího odeslání, doporučujeme, aby kontaktoval prodávajícího na emailové adrese info@yourday.cz, popř. telefonicky na čísle +420723120806,.

 

III.

Obsah Smlouvy

Uzavřením Smlouvy se prodávající zavazuje vyrobit a doručit produkt dle objednávky, na místo určené v objednávce jako místo plnění (zákazníkovi či zákazníkem určené osobě nebo na zákazníkem určené místo) a zákazník se zavazuje prodávajícímu za produkt a jeho dopravu uhradit cenu produktu a dopravy uvedené v objednávce.

Termín dodání produktu uvedený v objednávce je pro prodávajícího nezávazný a pouze orientační. Prodávající s ohledem na povahu plnění negarantuje přesný termín dodání uvedený v objednávce, vynaloží však přiměřené úsilí k tomu, aby termín dle přání zákazníka splnil.

Zákazník je povinen bezodkladně po převzetí produktu zkontrolovat jeho stav, počet a kvalitu.

Zákazník je povinen oznámit s přiloženou fotodokumentací  vadné plnění produktu prodávajícímu bez zbytečného odkladu po dodání produktu, na adresu prodávajícího uvedenou v článku I. obchodních podmínek, případně elektronicky na emailovou adresu info@yourday.cz.

 

IV.

Zvláštní produkty

Některé produkty uvedené na webových stránkách mají nemateriální povahu (např. kurzy či dárkové poukazy).

Dárkové poukazy jsou poukázkou na plnění prodávajícího třetí osobě, která dárkový poukaz u prodávajícího uplatní, a to ve výši jeho nominální hodnoty. Dárkovým poukazem lze uhradit pouze cenu produktů. Dárkový poukaz nezakládá nárok na jeho proplacení v penězích a je časově omezený na dobu na něm uvedenou. Nárok na uplatnění dárkového poukazu je bez náhrady promlčen uplynutím doby jeho platnosti.

Kurzy jsou službou prodávajícího, kterou se prodávající zavazuje zajistit výukový kurz s obsahem popsaným na webových stránkách a zákazník uhradí jeho cenu.

V.

Cena produktů a způsob platby

Není-li na webových stránkách uvedeno jinak, jsou ceny produktů zobrazené u konkrétního produktu uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.

Dopravu produktu na místo plnění, případně balné a další související náklady hradí zákazník. O výši těchto nákladů a ceny dopravy bude zákazník informován před odesláním objednávky.

Cenu produktů je možné uhradit následujícími způsoby:

online platební kartou (GoPay);

hotově nebo platební kartou při převzetí produktu v případě osobního vyzvednutí na adrese prodejny Moravní náměstí 1551, 686 01 Uherské Hradiště;

bankovním převodem na účet prodávajícího, platební údaje jsou zaznačeny v potvrzení objednávky s uvedením variabilního symbolu;

u plateb ze zahraničí přes TransferWise na účet prodávajícího, platební údaje jsou zaznačny v potvrzení objednávky.

Prodávající vystaví a předá zákazníkovi daňový doklad na plnění dle Smlouvy nejpozději současně s tímto plněním.

 

VI.

Informace pro spotřebitele

Ustanovení tohoto článku VI. obchodních podmínek se nevztahuje na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování: Luční 39, 686 01 Uherské Hradiště

adresa elektronické pošty: info@yourday.cz

telefonní kontakt: +420723120806

bankovní spojení: 2301564909/2010

Poskytovatel je oprávněn k prodeji produktů na základě živnostenského oprávnění a jeho činnost nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Zákazník má v případě vadného plnění prodávajícího práva dle § 2099 a násl. občanského zákoníku. Prodávající neposkytuje žádnou zvláštní záruku za jakost produktů ve smyslu § 2113 občanského zákoníku.

Zákazník odesláním objednávky souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy.

Zákazník, který je podle zákona spotřebitelem, má právo na odstoupení od Smlouvy uzavírané prostřednictvím webových stránek. To neplatí v případech, kdy je předmětem Smlouvy dodání:

produktu v podobě poskytování služeb (zejména kurzy), jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od takové Smlouvy;

produktu, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu (zejména kytice vyrobené dle individuálních požadavků zákazníka, vánoční výzdoba apod.);

produktu, které podléhá rychlé zkáze (živé květiny), jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

Prodávající tímto upozorňuje zákazníka, že u Smluv uzavíraných tzv. distančním způsobem prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, dle zákona platí náklady na prostředky komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy se neliší od základní sazby (náklady na internetové připojení aj.) a zákazník si tyto náklady hradí sám

Záloha na cenu produktu není vyžadována, celá cena produktu musí být uhrazena před odesláním zákazníkovi, případně zahájením jeho výroby dle individuální objednávky.

V případě, že zákazníkovi náleží právo odstoupení od Smlouvy uzavírané distančním způsobem dle zákona

v případě odstoupení od Smlouvy ponese zákazník náklady spojené s navrácením produktu, a jde-li o Smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení produktu, jestliže tento produkt nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou

Využitím práva na odstoupení od Smlouvy ve lhůtě stanovené zákonem nemá zákazník nárok na úhradu poštovného vynaloženého na vrácení produktu prodávajícímu

Zákazník je povinen uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo

Odstoupí-li zákazník od Smlouvy uzavírané distančním způsobem, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí zákazníkovi přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím zákazník souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání produktu, který prodávající nabízí, vrátí prodávající zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání produktu.

Právo na odstoupení od Smlouvy se nevztahuje na Smlouvy uzavřené v kamenné prodejně prodávajícího.

 

VII.

Řešení spotřebitelských sporů

Subjektem oprávněným k mimosoudnímu řešení sporů ze Smlouvy je Česká obchodní inspekce.

Zákazník má právo obrátit na Českou obchodní inspekci se stížností v souvislosti s plněním dle uzavřené Smlouvy nebo návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu s prodávajícím na adresu Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací na adr.coi.cz

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

Právní vztah prodávajícího a zákazníka se řídí českým právním řádem. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právním řádem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě. Obsah objednávky obdrží zákazník v potvrzujícím emailu a obchodní podmínky jsou kdykoliv přístupné na webových stránkách.

Znění obchodních podmínek může prodávající v přiměřeném rozsahu měnit či doplňovat bez souhlasu zákazníka. Změna obchodních podmínek nemá vliv na již uzavřené Smlouvy.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat se zákazníkem v individuálním případě písemně jinak výhradně tak, že změnu obsahu Smlouvy prodávající v akceptaci objednávky výslovně potvrdí. Takto potvrzená odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 3. 2018.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podmínky ochrany osobních údajů

 

  1. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Your day květinový ateliér, Kristýna Hrušková., IČ: 72292202, DIČ: CZ8253284600 se sídlem Luční 39, 686 01 Uherské Hradiště (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Luční 39, 686 01 Uherské Hradiště

email: info@yourday.cz

telefon: +420723120806

 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

  1. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Účelem zpracování osobních údajů je:

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

  1. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

zajišťující služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

zajišťující marketingové služby,

zajišťující účetní zpracování Vaší objednávky.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zaheslování přístupu k osobním údajům.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.